2019-01-04

Szacowanie kosztów oferty obsługi wydarzeń - umowa ciągła

W celu przygotowania postępowania przetargowego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie szacowania wartości ofert obsługi wydarzeń.

 

Przedmiot zamówienia obejmie usługi przygotowania i organizacji wydarzeń (w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych) w zakresie działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wydarzenia mogą być organizowane na terenie całej Polski.

 

W trakcie trwania umowy, Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zapotrzebowaniu na konkretne usługi, wymienione w formularzu ofertowym. W formularzu przedstawiono elementy, z których może, ale nie musi korzystać Zamawiający w trakcie trwania Umowy.

 

Okres trwania umowy szacuje się na czas od lutego 2019 r. do 30 stycznia 2020 r.

 

Prosimy o przesyłanie szacowania kosztów do 7 stycznia 2018 r. (do końca dnia) na adres: internet@mpit.gov.pl.

Do wiadomości należy załączyć uzupełniony formularz.

 

Wykaz przykładowych wydarzeń o podobnym zakresie organizowanych przez Zamawiajacego w 2018 r.
  1. Dzień Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (stoisko MPiT) – czerwiec, wydarzenie bez limitu osób (ogrody KPRM, Warszawa) https://bit.ly/2RxEoh8
  2. Tweetup dla środowiska start-upowego – lipiec, ok. 150 osób (MPiT, Warszawa) https://bit.ly/2QliJo5   
  3. Konferencja Innowacyjne meble w przyjaznej szkole (siedziba MPiT, Warszawa) https://bit.ly/2H3Rwa7
  4. Uroczystość podpisania umowy konsorcjum, październik, ok. 50 osób (Kielce) https://bit.ly/2CJfBOX
  5. Poland in Space – konferencja poświęcona tematyce kosmicznej, listopad, ok. 150 osób (Planetarium Centrum Nauki Kopernik, Warszawa) https://bit.ly/2BXqdZ9
  6. Konferencja dot. Digital Innovation Hubs – o rozwoju cyfrowych ośrodków innowacji w Unii Europejskiej, listopad, ok. 300 osób (MPiT, Warszawa) https://bit.ly/2s0zxH8 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

•      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55;

•      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: iod@mpit.gov.pl;

•      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesu szacowania wartości zamówienia, którego podstawę stanowi art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579);

•      Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem;

•      Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu oszacowania wartości zamówienia;

•      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);

•      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

•      Posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Załączniki

  Szacowanie przetarg MPiT.xlsx 17,48 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się